Help us shape the Welsh Framework Apprenticeship Pathway in Sustainable Resource Management - EU Skills

Help us shape the Welsh Framework Apprenticeship Pathway in Sustainable Resource Management

Energy & Utility Skills invites stakeholders to help shape the revised pathway by completing a short survey

Help us shape the Welsh Framework Apprenticeship Pathway in Sustainable Resource Management

We are developing a new apprenticeship pathway for Sustainable Resource Management, and are looking for your views on what this pathway should be.

The new pathway will be available at levels 3 and 4, and includes a Competence, Knowledge, or Combined occupational qualification, along with the relevant Essential Skills Wales qualifications.

An apprenticeship is an opportunity for individuals to learn on and off the job while in employment to gain the knowledge and skills needed to be competent in their occupation.

A range of stakeholders have participated in the development of the draft pathway, which we are now opening to consultation.

This would support development in the following roles:

Level 3 Job Roles

 • Recycling Supervisor
 • Transfer Station Supervisor
 • Sustainability Officer  

Level 4 Job Roles

 • Recycling Manager
 • Household Waste Recycling Centre (HWRC) Manager
 • Sustainability Manager

A range of stakeholders have participated in the development of the Draft Apprenticeship Pathway, which is now open to consultation.

Get involved

We are keen to hear from as many key stakeholders as possible to ensure that the apprenticeship pathway is relevant, high-quality, and fit for purpose.

To gather your feedback, Energy & Utility Skills has developed a short online survey which should take 15 minutes to complete.

The survey is open from to 17:00 on Friday 17 March.

Fill in our short survey – Sustainable Resource Management Level 3 and 4 Consultation

The information you provide will be used to inform the final version of the Welsh Framework Apprenticeship Pathway.

We would be grateful if you could also share this information with any of your colleagues or contacts who you think may be interested in contributing.

If you experience any difficulty in accessing the survey or any of the attached links, or would prefer a one-to-one discussion in order to feedback your comments on the changes, please get in touch with the Standards Review team.

Our Standards and Qualification Review Privacy Notice sets out how Energy & Utility Skills uses and protects any information you give us as part of the Framework development process.

We greatly appreciate you taking the time to participate and have your say.


Helpwch ni i lunio Llwybr Prentisiaeth Fframwaith Cymru mewn Rheoli Adnoddau Cynaliadwy

Mae Energy & Utility Skills yn gwahodd rhanddeiliaid i helpu i lunio’r llwybr diwygiedig trwy gwblhau arolwg byr

Rydym yn datblygu llwybr prentisiaeth newydd ar gyfer Rheoli Adnoddau Cynaliadwy, ac am gael eich barn ynglŷn â beth ddylai’r llwybr hwn fod.

Bydd y llwybr newydd ar gael ar lefelau 3 a 4, ac mae’n cynnwys Cymhwysedd, Gwybodaeth, neu gymhwyster galwedigaethol Cyfunol, ynghyd â chymwysterau Sgiliau Hanfodol Cymru perthnasol.

Mae prentisiaeth yn gyfle i unigolion ddysgu yn y gwaith ac i ffwrdd o’r gwaith tra’u bod mewn cyflogaeth er mwyn meithrin y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i fod yn gymwys yn eu galwedigaeth.

Mae amrywiaeth o randdeiliaid wedi cymryd rhan yn natblygiad y fframwaith drafft, ac rydym nawr yn ei agor ar gyfer ymgynghoriad.

Byddai hyn yn cefnogi datblygiad yn y rolau canlynol:

Rolau Swyddi Lefel 3

 • Goruchwylydd Ailgylchu
 • Goruchwylydd Gorsaf Drosglwyddo
 • Swyddog Cynaliadwyedd      

Rolau Swyddi Lefel 4

 • Rheolwr Ailgylchu
 • Rheolwr Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref (CAGC).
 • Rheolwr Cynaliadwyedd

Mae amrywiaeth o randdeiliaid wedi cymryd rhan yn natblygiad y Llwybr Prentisiaeth Drafft, sydd bellach yn agored i ymgynghoriad.

Cymerwch ran

Rydym yn awyddus i glywed gan gynifer o randdeiliaid allweddol â phosibl i sicrhau bod y llwybr prentisiaeth hwn yn berthnasol, o ansawdd uchel, ac yn addas i’r diben.

I gasglu eich adborth, mae Energy & Utility Skills wedi datblygu arolwg ar-lein byr a ddylai gymryd 15 munud i’w gwblhau.

Maer arolwg ar agor tan 17:00 ddydd Gwener 17 Mawrth.

Llenwch ein harolwg byr – Ymgynghoriad Rheoli Adnoddau Cynaliadwy Lefel 3 a 4

Defnyddir y wybodaeth a roddir gennych i lywio fersiwn derfynol y Llwybr Prentisiaeth Fframwaith Cymru.

Byddem yn ddiolchgar pe gallech rannu’r wybodaeth hon gydag unrhyw rai o’ch cydweithwyr neu gysylltiadau y credwch y gallai fod ganddynt ddiddordeb mewn cyfrannu.

Os cewch unrhyw anhawster i gael mynediad at yr arolwg neu unrhyw un o’r dolenni atodedig, neu os byddai’n well gennych gael trafodaeth un i un er mwyn rhoi adborth am y newidiadau, cysylltwch â’r tîm Adolygu Safonau.

Mae ein Hysbysiad Preifatrwydd Adolygu Safonau a Chymhwyster yn nodi sut y mae Energy & Utility Skills yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei roi i ni fel rhan o’r broses datblygu Fframwaith.

Rydym yn gwerthfawrogi’n fawr eich bod wedi rhoi o’ch amser i gyfranogi a rhoi eich barn.